Základní škola Vrdy
Základní škola Vrdy

Základní škola Vrdy

​​okres Kutná Hora
Školská 108, 285 71 Vrdy

​​

​​Email: reditelka@zs-vrdy.cz,

​​ID datové schránky: vx6mub6

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Program poradenských služeb

Kontakty:

Výchovné a kariérové poradenství - Mgr. Ivana Vesecká - poradkyne@zs-vrdy.cz,  mob. 775 556 211

Školní metodik prevence - Mgr. Václava Nádvorníková - v.nadvornikova@zs-vrdy.cz, mob. 775 556 208

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Na škole funguje školní poradenské pracoviště, jeho úkolem je poskytovat poradenské služby ve škole především žákům a jejich zákonným zástupcům (rodičům). Poskytování služeb je pro žáky i jejich zákonné zástupce bezplatné. Některé služby jsou poskytovány pouze na žádost žáka nebo jeho zákonného zástupce. Služby mohou být poskytovány také na základě žádosti jiných školských zařízení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci (např. OSPOD). Pracoviště dále poskytuje poradenské a konzultační služby pedagogům.

Školské poradenské pracoviště spolupracuje kromě žáků a zákonných zástupců také s třídními učiteli, učiteli výchov a dalšími pedagogickými pracovníky školy. V konkrétních záležitostech zajišťuje pracoviště také koordinaci a spolupráci s jinými školskými zařízeními (např. pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem).

Smyslem služeb, které poskytuje školního poradenské pracoviště, je především vytvoření vhodných podmínek vzdělávání a všestranný rozvoj žáků, včetně zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků, prevence rizikového chování, kariérní poradenství pro žáky, a metodická a další podpora pedagogických pracovníků. Služby obecně kladou důraz na důvěrnost jednání a ochranu osobních dat klientů.

Škola má zpracovaný Program školního poradenského pracoviště na zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole

Jde především o služby související s následujícími aktivitami:

 • podpora žáků speciálními vzdělávacími potřebami,
 • podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků,
 • podpora žáků s výchovnými problémy či vzdělávacími obtížemi,
 • podporu sociálního začleňování žáků z odlišného prostředí nebo odlišných podmínek,
 • spolupráce se zákonnými zástupci,
 • spolupráce s jinými školskými zařízeními,
 • metodická podpora učitelům,
 • tvorba, realizace a vyhodnocování preventivních programů,
 • prevencí rizikového chování a školní neúspěšnosti,
 • včasná intervence při problémech žáků,
 • kariérové poradenství.

Pracovníky školního poradenského pracoviště jsou výchovná poradkyně Mgr. Ivana Vesecká a školní metodik prevence Mgr. Václava Nádvorníková, ve škole působí i speciální pedagog Mgr. Markéta Miláčková. Školní poradenské pracoviště úzce spolupracuje s třídními učiteli, se všemi ostatními vyučujícími, ředitelkou školy, asistenty pedagoga a vychovatelkami školní družiny.

Výchovný poradce poskytuje zejména:

 • podporu při volbě povolání a kariérové poradenství;
 • přípravu podmínek pro vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání.

Školní metodik prevence provádí zejména:

 • záchyt signálů rizikového chování, Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání;
 • koordinaci a realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování žáků;
 • vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování;
 • poskytování poradenských služeb zákonným zástupcům žáků s rizikem či projevy rizikového chování.

Speciální pedagog provádí zejména:

 • vyhledávání a diagnostiku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • dlouhodobou a krátkodobou individuální speciálně pedagogickou péči za účelem naplňování podpůrných opatření pro žáky, speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti;
 • podílí se na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu a jeho průběžném vyhodnocování;
 • úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů;
 • individuální konzultace pro rodiče a komunikace s nimi.

 

Škola

Výstava žákovských prací 13. - 21. června 2024

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Zvonění - začátky hodin

logo zvonek1. zvonění - 7:45

logo2. zvonění - 8:40

logo3. zvonění - 9:40

logo4. zvonění - 10:35

logo5. zvonění - 11:25

logo zvonek6. zvonění - 12:15

logo zvonek7. zvonění - 13:05

logo zvonek8. zvonění - 13:55