Základní škola Vrdy
Základní škola Vrdy

Základní škola Vrdy

​​okres Kutná Hora
Školská 108, 285 71 Vrdy

​​

​​Email: reditelka@zs-vrdy.cz,

​​ID datové schránky: vx6mub6

 

Školní metodik prevence

 

Prevence rizikového chování

Školní metodička prevence: 

 • Mgr. Václava Nádvorníková

Konzultační hodiny:

 • Po domluvě - možno kdykoli – mobil:  775 556 208 
  • v.nadvornikova@zs-vrdy.cz
 • ČTVRTEK: 10:00 - 15:30 (předchozí domluva nutná)

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 2022-23

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

Z hlediska zaměření školské (realizované ve škole či školou) primární prevence se zabýváme především tématy:

 • Záškoláctví
 • Šikana a extrémní projevy agrese
 • Rizikové sporty a rizikové chování v dopravě
 • Rasismus, xenofobie
 • Negativní působení sekt
 • Sexuální rizikové chování
 • Prevence v adiktologii
 • Spektrum poruch příjmu potravin
 • Okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN

 

Záškoláctví

Záškoláctví lze definovat jako neomluvenou absenci žáka základní či střední školy ve škole. Jedná se o přestupek, kterým žák úmyslně zanedbává školní docházku. Záškoláctví může být spojeno s dalšími typy rizikového chování jako je např. zneužívání návykových látek, gambling, dětská kriminalita, prostituce aj., které obvykle negativně ovlivňují osobnostní vývoj jedince. Prevence záškoláctví, způsob omlouvání nepřítomnosti žáků, řešení neomluvené nepřítomnosti a postup zúčastněných subjektů je ošetřen Metodickým pokynem MŠMT „K jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví“ vydaným pod č.j. 10 194/2002 – 14.

Šikana a extrémní projevy agrese

Do této kategorie se řadí extrémní formy agresivního chování, které jsou namířeny proti druhé osobě např. fyzické napadení s následkem ublížení na zdraví atd., proti sobě (sebepoškozování, sebetrýznění, suicidální chování atd.), nebo proti věcem (vandalismus ve smyslu poškozování např. školního majetku, zařízení při sportovních utkáních, sprejerství atd.). Z tohoto hlediska je šikana pouze jedním z mnoha různých podob extrémně agresivního chování.

Rizikové sporty a rizikové chování v dopravě

Jedná se o relativně novou formu rizikového chování z hlediska masového rozšíření. Toto rizikové chování lze definovat jako záměrné vystavování sebe nebo druhých nepřiměřeně vysokému riziku újmy na zdraví nebo dokonce přímému ohrožení života v rámci sportovní činnosti nebo v dopravě (Miovský, 2010, s.76). Patří sem např. tajné závody aut přímo za plného provozu, záměrné ježdění pod vlivem psychoaktivních látek, nekvalitně připravené raftové sjezdy divokých řek bez potřebného vybavení a zkušeností, snowboarding v lavinových polích nebo extrémní sjezdy horských kol v nebezpečném terénu bez ochranných pomůcek.

Rasismus, xenofobie

Rasismem a xenofobií označujeme soubor projevů směřujících k potlačení zájmů a práv menšin. Jedná se o zastávání rasové nerovnocennosti v jakémkoli smyslu slova a podporování rasové nesnášenlivosti a netoleranci vůči menšinám a odlišnostem.

Negativní působení sekt

Sektou označujeme sociální skupinu, jejíž členové sdílí ideologický koncept, jehož prostřednictvím se skupina vymezuje vůči svému okolí, přičemž dochází k postupné sociální izolaci, manipulaci a dalším extrémním zásahům do soukromí jejích členů. (Miovský et al., 2010, s.76)

Sexuální rizikové chování

Sexuální rizikové chování souborem projevů chování, které doprovázejí sexuální aktivity a současně vykazují pro jedince rizika v různých oblastech (zdravotní, sociální atd.). Lze sem zařadit např. nechráněný pohlavní styk při náhodné známosti, výrazně promiskuitní chování, rizikové sexuální praktiky, kombinace užívání návykových látek a rizikového sexu, sexuální zneužívání ve všech jeho formách, zveřejňování intimních fotografií na internetu či jejich zasílání mobilním telefonem apod.

Prevence v adiktologii

Prevence v adiktologii zahrnuje všechny aktivity související s užíváním návykových látek, ale také aktivity související s tzv. nelátkovými závislostmi (např. gambling, hraní PC her).

Spektrum poruch příjmu potravin

Jedná se o poruchy, které jsou způsobeny rizikovými vzorci chování ve vztahu k příjmu potravy. Tyto poruchy s sebou nesou mnoho zdravotních, sociálních a psychologických potíží.

Okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN

Syndrom CAN zahrnuje jakoukoli formu týrání, zneužívání a zanedbávání dětí, která je pro naší společnost nepřijatelná. Do této oblasti spadá jak okruh programů zaměřených na prevenci výskytu těchto jevů, tak včasné zachycení jejich projevů včetně odpovídající intervence.

KRIZOVÉ PLÁNY

krizovy_plan_v_pripade_ozbrojeneho_utoku

Krizovy-plan-a-postupy-reseni-sikanovani

krizovy-plan-skoly krádeže

krizovy-plan-skoly návykové látky

krizovy-plan-skoly záškoláctví

Krizový plán poruchy příjmu potravy 

INFORMAČNÍ ZDROJE A KAM SE DÁL OBRÁTIT:

STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY (1.3 MB)

Signály KID (176.14 kB)

 

Škola

ŘEDITELSKÉ VOLNO

6. a 7. května 2024

z provozně-technických důvodů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Zvonění - začátky hodin

logo zvonek1. zvonění - 7:45

logo2. zvonění - 8:40

logo3. zvonění - 9:40

logo4. zvonění - 10:35

logo5. zvonění - 11:25

logo zvonek6. zvonění - 12:15

logo zvonek7. zvonění - 13:05

logo zvonek8. zvonění - 13:55