Základní škola Vrdy
Základní škola Vrdy

Základní škola Vrdy

​​okres Kutná Hora
Školská 108, 285 71 Vrdy

​​

​​Email: reditelka@zs-vrdy.cz,

​​ID datové schránky: vx6mub6

 

Výchovná a kariérová poradkyně

Výchovné a kariérové poradenství: 

 • Mgr. Ivana Vesecká

Konzultační hodiny:

 • (raději kontaktovat předem)
 • úterý: 7:30 - 8:30
 • středa: 13:30 - 14:30
 • Po telefonické domluvě - možno kdykoli – mobil:  775 556 211 

Výchovné poradenství na naší škole je zabezpečeno prostřednictvím výchovného poradce. Poradenstvím se však zabývají i třídní učitelé, vychovatelé, vedení školy a ostatní učitelé.

Výchovný poradce se též zabývá poradenstvím pro volbu povolání – podáváním informací žákům i rodičům.

Poradenské služby poskytujeme žákům, jejich rodičům či zákonným zástupcům i učitelům hlavně v těchto oblastech:

 • shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně-pedagogická vyšetření
 • spolupráce s PPP a SPC, návrhy na vyšetření
 • zajištění podpůrných opatření pro žáky se SVP
 • kariérové poradenství při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků
 • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků
 • poradenství při řešení vzdělávacích a výchovných problémů žáků
 • poradenství při začleňování se nových žáků do kolektivu
 • poradenství při obtížích s přípravou na vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Dále:

 • Spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy.
 • Zajišťujeme skupinové návštěvy žáků školy v informačním poradenském středisku úřadu práce a poskytuji informace žákům a jejich zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb tohoto střediska.
 • Realizujeme akce školy zaměřené na profesní přípravu žáků (exkurzní dny, besedy s absolventy, …).

POSKYTOVÁNÍ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

Zákon stanoví pět stupňů podpůrných opatření. Škola poskytuje 1. stupeň podpůrných opatření i bez konzultace a rozhodnutí pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. Ve škole působí výchovný poradce a společně s vyučujícími se podílí na podpoře vzdělávání těmto žákům. Podpůrná opatření 2. až 5. stupně neurčuje škola, ale školské poradenské zařízení (PPP, SPC). Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti. PPP a SPC stanoví žákovi konkrétní podpůrné opatření, které odpovídá konkrétnímu stupni podpory. Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou je nutný vždy písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka.

Podpůrná opatření spočívají v:

 • Poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení
 • Úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů
 • Úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončení školní docházky
 • Použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebních pomůcek
 • Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP)
 • Využití asistenta pedagoga

Důležité kontakty:

Pedagogicko – psychologická poradna Kutná Hora, Jakubská 83, Tel: 731417146

 

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Konzultace - Mgr. Ivana Vesecká - pouze po předchozí tel. domluvě

                                          775 556 211 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ SŠ a SOŠ 

Žáci mají k dispozici Atlasy školství (ONLINE), ve škole jsou K vyzvednutí informační letáky a dle možností jsou žákům umožněny schůzky se zástupci středních škol.

Průběžně jsou žáci informováni o probíhajících dnech otevřených dveří středních škol, burzách škol, veletrzích škol, online burzách, virtuálních veletrzích středních škol, ... 

Informace jsou předávány průběžně v době výuky i prostřednictvím platformy Bakaláři.

 

Zajímavé odkazy:

https://www.atlasskolstvi.cz/ 

https://prijimacky.cermat.cz/

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

http://www.khkstrednicechy.cz/virtualniveletrh/  

https://www.msmt.cz/

https://www.infoabsolvent.cz/

Pro rodiče i žáky:

Jak zatočit se stresem z přijímaček.png

Krabička první pomoci v průběhu přijímaček.png 

Jak být dětem oporou při přijímacím řízení.png

 

 

 

 

Škola

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků 13. 6. 2024 od 16:00

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Zvonění - začátky hodin

logo zvonek1. zvonění - 7:45

logo2. zvonění - 8:40

logo3. zvonění - 9:40

logo4. zvonění - 10:35

logo5. zvonění - 11:25

logo zvonek6. zvonění - 12:15

logo zvonek7. zvonění - 13:05

logo zvonek8. zvonění - 13:55