Základní škola Vrdy
Základní škola Vrdy

Základní škola Vrdy

​​okres Kutná Hora
Školská 108, 285 71 Vrdy

​​

​​Email: reditelka@zs-vrdy.cz,

​​ID datové schránky: vx6mub6

Školská rada

1) Seznam členů ŠR
2) Jednací řád
3) Náplň činnosti ŠR
4) E-mailová  adresa

 1. Seznam členů ŠR

  • Školská rada má základě rozhodnutí zřizovatele 6 členů. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zástupci nezletilých žáků a třetinu pedagogičtí pracovníci školy. Členem ŠR nesmí být ředitel dané školy. Funkční období trvá 3 roky.
  • Členové školské rady:
  1. zástupci zřizovatele – Ing.Miloš Mlynka, Liběna Wittvarová
  2. zástupci nezletilých žáků – Jana Šulcová, Mgr. Norbert Kobela
  3. zástupci pedagogických pracovníků - Mgr. Gabriela Mastronardi, Mgr. Václava Nádvorníková
  • Předsedkyní školské rady byla zvolena na jednání 20. 9. 2022 Mgr. Václava Nádvorníková - ve funkci do řádné volby na 1. jednání nové ŠR                                                
 2. Jednací řád školské rady

  • Čl.1 - Školská rada vykonává své působnosti podle §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
  • Čl. 2 - Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se správě školy.
  • Čl. 3 - Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje nadpoloviční schválení většinou všech členů školské rady.
  • Čl. 4 - Ředitel školy nebo jim pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů  poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
  • Čl. 5 - Program zasedání navrhuje předseda. Vychází přitom z povinnosti uložených školské radě zákonem a z podnětů a návrhů zákonných zástupců žáků, členů školské rady, ředitele školy, zřizovatele školy a z podnětů a návrhů dalších osob. Podklady pro zasedání školské rady zajišťují její členové a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon. V úvodu  zasedání projednává školská rada kontrolu plnění  úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je k zasedání přizván. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.
  • Čl. 6 - Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při volbě svého předsedy, při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, schvalování školního řádu a při schvalování Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
  • Čl. 7 - Školská rada plní především tyto úkoly:
  1. vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  6. projednává návrh rozpočtu příspěvkové organizace na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
  • Čl. 8 - O schválení dokumentů uvedených v čl. 7 písm. b) až d) rozhodne školská rada do  měsíce od jejích předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednávání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejích předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.
  • Čl. 9 - O jednání školské rady pořizuje zápis člen školskou komisí pověřený. Přijatá usnesení se elektronickou poštou předávají řediteli školy a zřizovali školy. Nejméně jednou ročně Školská rada informuje zákonné zástupce, žáky školy, pracovníky školy, územně příslušný odbor školství obce pověřené státní správou a zřizovatele o výsledcích své činnosti za uplynulé období.
 3. Náplň činnosti ŠR

  • Při své činnosti školská rada postupuje v souladu s jednacím řádem školské rady, který schvaluje na svém prvním zasedání, a ustanoveními § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. Kompetence školské rady jsou uvedeny v čl. 7 jednacího řádu školské rady.
 4. E-mailová adresa
  • Příspěvky, připomínky a náměty můžete posílat na naši e-mailovou adresu: v.nadvornikova@zs-vrdy.cz

Škola

Výstava žákovských prací 13. - 21. června 2024

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Zvonění - začátky hodin

logo zvonek1. zvonění - 7:45

logo2. zvonění - 8:40

logo3. zvonění - 9:40

logo4. zvonění - 10:35

logo5. zvonění - 11:25

logo zvonek6. zvonění - 12:15

logo zvonek7. zvonění - 13:05

logo zvonek8. zvonění - 13:55