Základní škola Vrdy
Základní škola Vrdy

Základní škola Vrdy

​​okres Kutná Hora
Školská 108, 285 71 Vrdy

​​

​​Email: reditelka@zs-vrdy.cz,

​​ID datové schránky: vx6mub6

Ze školních kronik

1951 – 1952 

 • Dne  29.10. 1951 bylo zahájeno stravování žáků střední i národní školy. Přihlásilo se celkem 130 žáků a 5 učitelů, kteří měli při obědě dozor. Žáci platili za oběd 5 korun a dávali na měsíc 40 dkg masa. Školník zhotovil do všech tříd dřevěné rámy, které byly potaženy vlnitým papírem. Tam se umísťovala výzdoba, aby stěny tříd nebyly zbytečně poškozovány.

1952 – 1953 

 • Během prázdnin byly provedeny nutné opravy, do školy byla zavedena voda. Zakoupena vodárna a instalováno splachování na dívčích záchodech v přízemí a dva kohouty na chodbě v přízemí a v 1. poschodí. 1. listopadu 1952 byla při škole otevřena státní stravovna.

1953 – 1954 

 • Při prohlídce školy bylo konstatováno, že pro nedostatek místností se musí zrušit stravovna. S ředitelem cukrovaru byla nakonec projednána možnost pronájmu ohřívárny na řepníku. A žádosti bylo vyhověno.

1954 – 1955 

 • Přes prázdniny byly v přízemí upraveny dvě odborné učebny. Do bývalé sborovny se přemístily přírodopisné sbírky, do bývalé ředitelny pak sbírky chemické a fyzikální. Z obou těchto místností byly proraženy dveře do sousedních tříd, aby byl kabinet přímo spojen s učebnou. Ředitelna a sborovna byly přemístěny do 1. poschodí.

1955– 1956 

 • Z dosavadního kabinetu v přízemí byla zřízena a upravena stravovna.

1957 – 1958 

 • Během prázdnin byla provedena generální oprava střechy školní budovy a svépomocnou akcí postavena 12 metrů dlouhá bouda na kola.

1960- 1961 

 • V průběhu roku 1960 byl odstraněn starý plot před školou. Prostranství upraveno na park. Průčelí budovy bylo nově nastříkáno, takže se celý vzhled budovy úplně změnil, když byly poraženy velké smrky před školou.
 • V únoru byla zahájena stavba nové stravovny, za necelé dva roky byla slavnostně otevřena, i když ne zcela dokončená. Ze staré kuchyně se připravila nouzová třída, a tak mohlo být zrušeno směnné vyučování třídy II. a III. /střídání po týdnu/.

1972 – 1973 

 • V lednu 1973 byly zahájeny přípravné práce na stavbě ústředního topení, které mělo být dáno do provozu v roce 1975. A opravdu 1. prosince 1975 bylo prvně zatopeno v ústředním topení. Palivem byly lehké topné oleje. Kabinety přestaly být lednicí, chodby se staly příjemné.

1973 – 1974 

 • 1. září 1973 se někteří žáci nastěhovali do nových místností v domě č.p. 94 v Dolních Bučicích, které byly adaptovány z bývalých kanceláří JZD. Nacházely se tam 2 učebny a 2 místnosti pro školní družinu. Nechybělo ústřední topení a šatna. Bývalé prostory školní družiny, které byly dosud v hlavní budově školy, se využily ke zřízení jedné třídy a cvičné školní kuchyně.

1977 – 1978 

 • V obci je úplná devítiletá škola, ve Zbyslavi první až čtvrtý ročník. Zrušením ZDŠ v Podhořanech přibyli i žáci,hlavně do devítiletky, takže byl nedostatek učeben. Tato situace byla řešena přístavbou provizorních tříd z montovaných dílů. Vysoký počet dětí v ZDŠ kladl vysoké požadavky i na školní jídelnu a školní družinu.

1978 – 1979 

 • Vyučování bylo zahájeno ve 2 provizorních učebnách v přistaveném areálu přímo u budovy školy, kde se nacházela ještě prostorná školní dílna a menší kabinet. Další provizorní třída byla upravena z bývalé dílny. Do jedné třídy se docházelo přes ulici.

1980 – 1981 

 • S novým vedením školy začala i výstavba sociálního zařízení a kabinetů, takže bezmála 100 let stará škola dostala alespoň lepší vnitřní vybavení. Nedařilo se zde umístit 444 dětí a 3 třídy byly mimo budovu školy.
  • Od 15. června 1981 se užíval nový název školy „Základní škola“. 1. února uplynulo 100 let od jejího založení.

1981 – 1982 

 • Školní rok probíhal ve znamení prováděných úprav školy. Bylo dokončeno moderní sociální zařízení, provedena výměna oken a úprava kabinetů.
 • 18. září 1981 byla otevřena nová tělocvična, napomohla značnou měrou ke zlepšení podmínek  pro výuku tělesné výchovy a pomohla i k rozvoji tělovýchovy v obci. Na školní pozemek byla zavedena voda. Ředitel školy zpracoval důvodovou zprávu pro nutnou přístavbu školy.

1982 – 1983 

 • Dále pokračovaly práce při technickém zlepšování budovy školy. Byla provedena oprava střechy, oprava kotle ústředního topení. Učitelé sami vybudovali chodník k tělocvičně. S pomocí žáků bylo vybudováno nové schodiště, oplocení školního pozemku.
 • 1.12. 1983 byla zrušena třída v areálu stravování, a tak se zvětšil prostor pro jídelnu. Dále byly získány 2 učebny pro 1. třídy v pavilonech nové mateřské školky které bylo možno uvolnit v důsledku snížení populace.

1983 – 1984 

 • Za spolupráce rodičů byly vybudovány botníky do zdi v přízemních prostorách chodby a dokončena generální oprava střechy.

1984 – 1985 

 • Přibývalo dětí. Poprvé v dlouhé historii školy byly naplněny 3 páté třídy. Stávající budova nestačila. 2 třídy byly umístěny v pavilonu MŠ, 1 třída v č.p. 94 v Dolních Bučicích.
 • V tomto roce byl proveden nástřik živicové omítky na hlavní budovu a zřízen školní pozemek pro I. stupeň ZŠ za školní jídelnou.

1986 – 1987 

 • Na konci roku se připravovala přístavba školy, ale vzhledem k brzkému nástupu zimy se zahájení prací posunulo na rok 1987. Třídy byly rozmístěny ve třech budovách. Škola měla značné prostorové problémy, nová koncepce kladla velké nároky na pomůcky, třídy byly prakticky za laboratoře. Toto vše měla vyřešit přístavba. V březnu 1987 byly zahájeny přípravné práce na staveništi a dne 16.3. 1987 byla stavba šesti tříd a centrální šatny výkopem základů započata.

1987 – 1988 

 • Přístavba pokračovala velmi dobře. Ke konci června byly hotovy vnitřní omítky. Byly prováděny práce obkladačské a betonáž chodeb.

1988 – 1989 

 • Přístavba pokračovala podle harmonogramu a termín ukončení se zdál Školní dvůrbýt reálný. Určité problémy způsobily kotle na plyn, které nebyly dodány v termínu. Přístavba školy byla slavnostně otevřena a dána do užívání dne 29.9. 1989. Škola tak získala dlouho očekávané prostory pro výuku šesti tříd včetně kabinetů a centrální šatnu. Tím se zrušilo vyučování v dalších dvou budovách.V průběhu roku byla do nové části školy přestěhována ředitelna, vybudována sborovna pro I. stupeň a novým nábytkem vybavena sborovna pro II. stupeň. Byla zakoupena nová rozhlasová aparatura a společná televizní anténa.Přes snahu MNV se nepodařilo zajistit přestavbu stávající kotelny na zemní plyn. I v tomto školním roce byla škola vytápěna topným olejem.

1990 – 1991 

 • V tomto školním roce byla zahájena výuka náboženství. Přihlásilo se 10 žáků. Vyučoval p.farář Kolář.

1991 – 1992 

 • 11.10. 1991 bylo zahájeno vytápění školy zemním plynem. V prosinci proběhla oslava 110. výročí založení školy. Slavnost vyvrcholila koncertem kutnohorských pozounérů a vystoupením dětského pěveckého souboru ZUŠ Kutná Hora pod vedením p. Matějíčka. Během roku byla provedena výměna radiátorů ve třídách.

1992 – 1993 

 • S novým vedením školy začala celá řada úprav a rekonstrukcí s cílem zlepšit materiálně technické podmínky pro výuku a práci učitelů. Byla provedena rekonstrukce podlah a oprava vnitřní omítky v západním křídle staré školní budovy, současně byla zavedena voda do všech učeben. Ředitelna byla přemístěna do staré části školní budovy, byla vybavena počítačem a kopírkou. Původní ředitelna, která se nacházela v přístavbě školy, byla přebudována na cvičnou kuchyň včetně kompletního vybavení. Dále byl rozšířen kabinet přírodopisu místo původního hlavního vchodu do budovy školy.

1993 – 1994 

 • I v tomto roce pokračovaly práce na zlepšení pracovního prostředí školy. Došlo k vybudování skladu učebnic a školních pomůcek, k stavební úpravě kanceláře pro hospodářku školy a vybavení nábytkem. Byla také vybudována  šatna uklízeček . V listopadu 1993 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce sborovny, 31.12. 1993 byla předána učitelům k užívání. Tím se výrazně zlepšily pracovní podmínky učitelů.

1994 – 1995 

 • Byla vybudována žákovská i učitelská knihovna včetně vybavení policemi pro uložení knih. V bývalém skladu CO byla zřízena učebna pro výuku rodinné výchovy a pracovního vyučování. Rovněž bylo vyřešeno napojení školy na veřejnou kanalizaci a vodovod.

1995 – 1996 

 • V tomto školním roce za vydatné podpory Obecního úřadu ve Vrdech získala škola dotaci na přístavbu. Počátkem roku byla provedena demolice původní dřevěné přístavby školy, která byla v havarijním stavu.V dubnu byly zahájeny výkopové práce a stavba byla kolaudována v prosinci téhož roku. Žáci školy i učitelé získali moderně vybavenou odbornou učebnu fyziky a chemie včetně kabinetů a další kmenovou učebnu. V rámci této přístavby se rovněž podařilo získat prostory pro zřízení učebny výpočetní techniky. V přízemí  je nová školní kuchyň, školní jídelna i zázemí pro práci kuchařek. Výrazně se tak zlepšily hygienické a kulturní podmínky pro stravování i pracovní podmínky pro personál kuchyně. Starý objekt školní jídelny byl postupně přebudován na učebny pro výuku dílen a pozemků.

1997 – 1998 

 • Do plného provozu byly uvedeny odborné učebny fyziky a chemie.  Svépomocí bylo vydlážděno atrium, pořízeny jednoduché lavičky, vysázeny konifery. Tyto prostory jsou využívány k výuce. V tomto roce bylo odděleno vytápění MŠ II. od centrálního vytápění školy, omezily se tak ztráty způsobené dlouhým topným a špatně izolovaným kanálem. Zlepšilo se také vybavení školy audiovizuální technikou. Byly zakoupeny čtyři barevné televizory a videa včetně jejich  zabudování do učeben. Kabinetu českého jazyka se dostalo zasloužené pozornosti, byl přemístěn do přízemí, sousedí s učebnou českého jazyka.Bylo vyřešeno parkování kol dojíždějících žáků.

1999 – 2000 Zš Vrdy

 • I nadále se pokračovalo ve zlepšování materiálně technických a pracovních podmínek pro žáky i pro učitele. Koncem roku 1999 byla učebna počítačové techniky vybavena 14 počítači  zapojených do sítě. Dne 1.2. 2000 byla v této učebně zahájena výuka, učebna byla postupně vybavena výukovými Zš Vrdyprogramy. V průběhu roku byl zakoupen nový nábytek a další počítač do ředitelny. Pro potřeby odborných učeben zakoupeny 2 zpětné projektory. Kabinet přírodopisu byl vybaven novým nábytkem. V tomto školním roce dosáhla škola i významného sportovního úspěchu.

2000 – 2001 

 • Vzhledem k havarijnímu stavu ústředního topení v tělocvičně bylo přistoupeno k jeho rekonstrukci a oddělení od vytápění z centrální kotelny. Probíhají přípravy na celkovou rekonstrukci vytápění školy. Generální rekonstrukcí prodělal také byt školníka. I v dalším období budeme pokračovat ve zlepšování podmínek pro výuku, čeká nás mimo jiné úprava školního hřiště, obnova školního nábytku ve třídách, školní jídelně, výměna podlahové krytiny, vybavení kabinetů pomůckami, bylo by možné jmenovat celou řadu dalších akcí. V tomto školním roce vznikly tyto webové stránky a při 120. výročí školy se konal den otevřených dveří a vystoupení žáků.

Škola

Výstava žákovských prací 13. - 21. června 2024

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Zvonění - začátky hodin

logo zvonek1. zvonění - 7:45

logo2. zvonění - 8:40

logo3. zvonění - 9:40

logo4. zvonění - 10:35

logo5. zvonění - 11:25

logo zvonek6. zvonění - 12:15

logo zvonek7. zvonění - 13:05

logo zvonek8. zvonění - 13:55